BASISVEILIGHEID VCA BOEK PDF

Buy Basisveiligheid: B-VCA 01 by (ISBN: ) from Amazon’s Book die van het boek Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA). The following topics are discussed. – VCA and legislation Beschrijving. Engelstalig cursusboek Basisveiligheid VCA gebaseerd op de laatste eindtermen. Lesboek VCA Basisveiligheid (BASISVEILIGHEID VCA – 1 – Basisveiligheid VCA HER Opleidi).

Author: Voodooshicage Kilabar
Country: Sweden
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 1 September 2010
Pages: 268
PDF File Size: 15.76 Mb
ePub File Size: 2.24 Mb
ISBN: 624-9-77793-216-9
Downloads: 17444
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Faegor

Laten we nog eens kijkennaar het voorbeeld waar we mee begonnen.

De grondslag hiervan ligt in de volgende drie punten: Oxiderende stoffen mogen nooit bij brandbaar materiaal bewaard worden. Het gaat dan niet meer om een maximaal toegestane gemiddeldeconcentratie, zoals bij de normale MAC-waarde, maar om een absoluut maximum.

Studium VCA Basis/VOL Lesboek

De mengverhouding is dus van essentieel belang bij het ontstaan van een explosie. Taken van een Arbodienst kunnen zijn: Er is echter meer voor nodig dan bij giftige stoffen. Een druppel op een hand en op een plaat. Als een stof een reactie vertraagt, noemen we het een negatieve katalysator. Deze stoffen hebben een vernietigende invloed op het planten- en dierenleven. De druk in sommige gasflessenbedraagt bar.

  ANIMAL INSTINCTS JACI BURTON PDF

Als dit niet mogelijk is moet je de hulp van een chef inschakelen! De VCA training kan bij u op locatie gegeven worden ook in het buitenlandof bij ons op 1 van onze 26 locaties in Nederland.

Soms prikt het slechts of jeukt het een beetje. Er werden regels in vastgelegd voor de omstandigheden waaronder gewerkt mocht worden.

Lesboek VCA Basisveiligheid

Deze drie factoren vormen samen de branddriehoek. You can publish your book online for free in a few minutes! Dat bkek heel pijnlijk zijn! Wanneer er tussen de werkgever en werknemersovereenstemming is bereikt over de reden van dewerkonderbreking en de te nemen acties, danhoeft de Arbeidsinspectie Inspectie Basiveiligheid niet opde hoogte gesteld te worden. Volgens de Wet MilieugevaarlijkeStoffen moet de leverancier van gevaarlijke stoffen een in het Nederlands opgesteld informatieblad aan degebruiker verstrekken.

Vergiftiging na langdurige en herhaaldelijke blootstelling aan een giftige stof.

Je kunt struikelen en vallen over gereedschap, uitglijden over olie of vet enz. Daaromkunnen we beter van te voren iets doen.

Letsel of schade Het gevolg van een ongeval is vaak direct zichtbaar: Tevens controleert men de naleving van de Arbo-wet en deArbeidstijdenwet. Veiligheid Welzijn en Milieu?

Maximaal Aanvaardbare Concentratie b. Je gaat dan met plezier naar het werk en levert dus meer kwaliteit. Sommige stoffen hebben bovendien de eigenaardige eigenschap dat je niet meteeneen hevige pijn voelt.

  G2R 2 SND PDF

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed en correct te laten functioneren. Een onveilige situatie kanworden af geschermd of beveiligd.

basisveiligheid VCA / VCA / NHA – Knoowy

Een brandendeprullenbak of een vlam uit een leiding in de procesindustrie is een grootverschil. Hoofdstuk 2 – Meerkeuzevragen1. Vooral bijschaafwonden is de huid over een grote afstand beschadigd en kunnen gevaarlijke stoffeneenvoudig en snel opgenomen worden in het lichaam.

Asbest kan longkanker of asbestose veroorzaken. Deze stoffen kunnen levende cellen vernietigen en kunnen kanker veroorzaken. Deze concentratiemag nooit ook niet voor een zeer korte periode overschreden worden!

Het symbool voor schadelijke en irriterende stoffen. Er zijn geen resultaten gevonden voor deze filters. Het gevaar van deze stoffen is, dat ze zuur stof bevatten. Wanneer een slachtoffer vergiftigingsverschijnselen vertoont, is het belangrijk dat direct medische hulp wordtingeroepen.

Wat is de juiste volgorde van maatregelen? Achtergrond Ook menselijk falen heeft verschillende oorzaken.