HANDBOEK LOONHEFFINGEN 2010 PDF

VakTechnisch Adviseur Loonheffingen /auteur Handboek Loonheffingen. Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën. January – Present 9 years. Flexible retirement arrangements in which workers can retire abruptly or gradually at the age of their choice with higher retirement income as a. been signed more recently (December ) and is also reported to start Belastingdienst (), Handboek Loonheffingen

Author: Zulkizil Votilar
Country: Fiji
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 22 December 2014
Pages: 103
PDF File Size: 14.49 Mb
ePub File Size: 9.80 Mb
ISBN: 470-2-48194-395-6
Downloads: 60843
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Daramar

Kan een werkgever de fietsregeling toepassen als de werknemer het eerste gedeelte van het woon-werkverkeer per loonheffihgen aflegt en de resterende afstand naar het werk per fiets overbrugt? Als de fietsregeling van toepassing is, kan de werkgever in bepaalde situaties ook nog onbelast de kosten van het openbaar vervoer vergoeden handboej wel de vervoersbewijzen daarvoor onbelast aan de werknemer verstrekken zie vraag hierna.

Voor de toepassing van de investeringsaftrek worden niet tot de bedrijfsmiddelen gerekend bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om – direct of indirect – hoofdzakelijk ter beschikking te worden gesteld aan derden.

Ja, de werkgever moet aannemelijk kunnen maken dat de werknemer de fiets gebruikt voor het woon-werkverkeer. Voorts is het toegestaan om dit bedrag tot het loon te rekenen in het laatste loontijdvak van het kalenderjaar waarin de fiets ter beschikking is gesteld of zoveel eerder, en tijdsevenredig, als de werknemer gedurende het desbetreffende jaar uit dienst is getreden.

Een werkgever stelt een fiets ter beschikking aan een werknemer. Nee, afgezien van een situatie als bedoeld in vraag Antwoord Ja, de werkgever moet aannemelijk kunnen maken dat de werknemer de fiets gebruikt voor het woon-werkverkeer.

Vraag Kan de fietsregeling loonheffingeh worden toegepast als de werknemer binnen een afstand van 10 km van het werk woont? De vergoeding voor het regelmatig woon-werkverkeer is belast voor zover zij boven het reiskostenforfait uitkomt.

Rijwielen met een verbrandingsmotor bijvoorbeeld de snorfiets, de Solex en de Spartamet voldoen niet aan deze definitie.

Bij die beoordeling moet de werkgever ook de verwachte duur van het fietsgebruik meewegen. Ja, een werkgever kan de fietsregeling toepassen als de werknemer een auto van de zaak heeft en hij de afstand woning-werk per fiets aflegt, omdat de auto bij habdboek zaak staat geparkeerd.

  APOYATURA MUSICAL PDF

Kan de fietsregeling ook worden toegepast als de werknemer binnen een afstand van 10 km van het werk woont? Antwoord Ja, een werkgever kan de fietsregeling toepassen als de werknemer met zijn auto van de zaak naar de rand van de stad rijdt en daarvandaan op de fiets het resterende gedeelte van het traject woning-werk aflegt.

Dat wil zeggen dat het moet gaan om zaken die bij uitstek bij het woon-werkverkeer op de fiets van pas komen; hndboek moet zowel een causaal verband aanwezig zijn met de fiets, als met het woon-werkverkeer.

Antwoord Nee, afgezien van een situatie als bedoeld in vraag Antwoord Ja, de fietsregeling staat ook open voor gebruikte fietsen. Wanneer komt deze werknemer opnieuw in aanmerking voor een onbelaste vergoeding voor een fiets volgens de fietsregeling?

Het betreffen met name vragen met een beleidsmatig karakter.

Summary The Numbers Game Why Everything You Know About Football is Wrong

Vraag Kan een werkgever de fietsregeling toepassen als de werknemer het eerste gedeelte van het woon-werkverkeer per trein aflegt en de resterende afstand naar het werk per fiets overbrugt? In dat geval moet wel aannemelijk zijn dat de werknemer de fiets gebruikt voor een deel van de afstand woning-werk, bijvoorbeeld van de woning naar het station ,oonheffingen terug zie ook vraag c.

Vraag Welk aantal zakelijke kilometers is nog aannemelijk? Kan een werkgever de fietsregeling toepassen als de werknemer een auto van de zaak heeft en hij de afstand woning-werk per fiets aflegt, omdat de auto bij de zaak staat geparkeerd?

Omdat uitsluitend met een fiets samenhangende zaken die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer vrij vergoed handboeek verstrekt kunnen worden, moet de werkgever loonheffinven wel aannemelijk maken dat de bonnen slechts worden gebruikt voor de aanschaf van met de fiets samenhangende zaken die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer.

De werkgever moet dit bedrag in kolom 3 respectievelijk 4 handbork de loonstaat boeken van het loontijdvak waarin hij de fiets vergoedt of verstrekt. Heeft dit fiscale consequenties voor de werknemer?

Kan de werkgever, als hij een fiets verstrekt, daarnaast een NS- of OV-jaarkaart verstrekken voor een gedeelte van de reisafstand woning-werk? Vraag Geldt de fietsenregeling ook voor oproepkrachten? Is de verkoopprijs hetzelfde als de catalogusprijs? Nee, voor een werknemer komen de aanschafkosten van een fiets onder de Wet op de inkomstenbelasting niet voor aftrek in aanmerking.

  LA REGINA DEGLI STRAKEN TERRY BROOKS PDF

Antwoord Gedurende de periode dat een fiets ter beschikking is gesteld, heeft de werknemer voor de per fiets afgelegde reisafstand geen recht op een belastingvrije vergoeding omdat er sprake is van vervoer vanwege de werkgever. In zoverre ontmoet het geen bezwaar dat een terugbetaling in hetzelfde kalenderjaar als waarin het normbedrag tot het loon wordt gerekend, op dat normbedrag in mindering wordt gebracht. Vraag Aan welke voorwaarden moet een werkgever voldoen als hij met toepassing van de fietsregeling een fiets gedeeltelijk belastingvrij wil vergoeden, verstrekken of ter beschikking wil stellen vgl.

Vraag In hoeverre kan een werkgever een ter beschikking gestelde of verstrekte fiets tot de loonkosten rekenen? De fiets bestemd voor het woon-werkverkeer In zijn algemeenheid is dit echter minder aannemelijk. Kan een vrijwilliger een onbelaste vergoeding ontvangen per fietskilometer?

Summary The Numbers Game Why Everything You Know About Football is Wrong – Study Smart

Deze voorwaarde is voor wat betreft vergoede en verstrekte fietsen gewijzigd in een vrijstellingsbedrag. Voor dergelijke producten geldt daarom een zwaardere bewijslast; de inspecteur kan dit niet zonder meer op voorhand beoordelen. Het rentevoordeel is op grond van artikel 59, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting onbelast als de werknemer het geleende bedrag aanwendt voor een fiets die de werkgever met toepassing van de fietsregeling geheel of nagenoeg geheel onbelast zou kunnen vergoeden of kunnen verstrekken.

Kan een werkgever de fietsregeling toepassen als de werknemer met de fiets van de woning naar het station rijdt en de overige kilometers van het woon-werkverkeer met de trein aflegt? Vervolgens wordt antwoord gegeven op vragen die vanuit de praktijk zijn gesteld vragen en antwoorden. Antwoord Nee, voor een werknemer komen de aanschafkosten van een fiets onder de Wet op de inkomstenbelasting niet voor aftrek in aanmerking.